Особистісно орієнтоване навчання (ООН) виникло і розвивається як течія в річищі гуманістичної педагогіки. ООН ввібрало в себе найкращі наукові надбання у сфері «олюднення» педагогічних впливів на підростаючі покоління.

Гуманізм в освіті і вихованні (лат. humanus – людяний) – це перш за все перенесення ціннісних орієнтацій з держави на людину, побудова педагогічної діяльності, що зорієнтована на захист прав і свобод учня, визнання його в якості домінантного суб’єкта педагогічного процесу і суб’єкта саморозвитку. Гуманістичний характер освіти – пріоритет загальнолюдських цінностей, життя і здоров’я людини, вільного розвитку особистості, виховання почуття громадянина, працездатності, поваги до прав і свобод людини, любові до природи, Батьківшини, родини. Гуманізм – це вираження людяності в усіх багатоманітних проявах людської поведінки. Людяність спрямована на розвиток усього розумного, що сприяє життю, а також на оберігання і захист людини та життя як цінності.

Гуманізм – це вибіркове ставлення до світу, основою якого є визнання цінності життя і сприймання світу в якомога ширших і глибших взаємозв’язках. Гуманізм – це розумна ідея взаємозв’язку, що обстоює життя і смисл, любов і доброзичливість у людському житті.
Особистісно-гуманний підхід до учня є фундаментальним досягненням теорії і практики гуманістичної педагогіки. Його сутність розкрита в працях Ш.О.Амонашвілі, багаторічний педагогічний досвід роботи якого, привів до переконання, що існує два підходи для розв’язання завдань освіти – імперативний і гуманний. Імперативного характеру навчання набуває у тому разі, якщо будується без урахування особистісних особливостей та потреб учня. Педагог, що здійснює таке навчання, упевнений, що учень обов’язково чинитиме йому опір, а тож необхідно примусити його до навчання суворими вимогами, імперативами.
Гуманний же підхід полягає в тому, що вчитель оптимістично налагоджений до дітей, підходить до них як до самостійних суб’єктів навчання, що здатні навчатися не з примусу, а добровільно, за власним бажанням і вільним вибором. Інакше кажучи, педагог виходить із того, що кожний учень має свій особистісний сенс життя, що навчання має для нього особистісну значущість, на що й треба спиратися в педагогічному процесі. А якщо цього немає, то треба допомогти учневі його набути.
Модель особистісно орієнтованого навчання належить відомому американському психотерапевту Карлу Роджерсу, який вважав, що педагогіка, як і терапія, має допомагати людині бути здоровою, тобто бути собою, мати адекватні уявлення про свої можливості і постійно розвиватися.
Результати особистісно орієнтованого навчання за Роджерсом не можуть оцінюватися тільки шкільними оцінками, оскільки його критеріями є не кількість і навіть не якість засвоєних знань, а ті зміни, які відбуваються в особистості, в її розвитку і рості. Йдеться про такі зміни:

  • людина починає себе сприймати по-іншому;
  • її сприйняття та почуття стають повнішими;
  • з’являється автономність, більше впевненості;
  • ставить перед собою реальні цілі, поводиться більш зріло;
  • стає більше схожою на людину, якою хотіла б бути;
  • починає краще сприймати й розуміти інших людей тощо.

Значний внесок у теорію гуманістичного навчання вніс відомий американський психолог А.Маслоу. На думку А.Маслоу, людина повинна бути тим, ким вона може бути.
Серцевиною гуманістичної психології є мотивація. В основі мотивації людини, за твердженням А.Маслоу, лежать фундаментальні потреби, які ієрархічно побудовані:

1. Фізіологічні потреби.

2. Потреби у безпеці і захисті.

3. Потреби в належності і любові.

4. Потреби самоповаги і повазі з боку інших.

5. Потреби самоактуалізації, особистісного самовдосконалення.
Структуру даних фундаментальних потреб можна уявити схематично у вигляді піраміди, що підкреслює їх ієрархію (рис. 1).
Потреби в самореалізації:
потреби в розвитку своїх можливостей і здібностей і їх активному використанні.
Потреби в повазі: у повазі, оцінці,
статусі, престижі, визнанні
^Фізіологічні потреби: їжа, вода, одяг, житло, репродуктивна функція продовження роду
Потреби в безпеці: захист від злочинців і зовнішніх ворогів, захист від злиднів і допомога при захворюваннях
^Соціальні потреби: потреби в любові, дружбі, спілкуванні з людьми, що мають ті ж інтереси
Концепція особистісно орієнтованого навчання із позиції психології розроблена І.С.Якиманською. Як і К. Роджерс, І.С. Якиманська розуміє процес навчання як індивідуально значущу діяльність окремого суб’єкта, в якій реалізується його особистий досвід. Однак, якщо для К.Роджерса учень виступає як суб’єкт життя, то для І.С.Якиманської він – лише суб’єкт пізнавальної і предметної діяльності. Виходячи з цього, вона розглядає як основні сфери виникнення та усвідомлення суб’єктного досвіду не цілісну життєдіяльність, а лише сфери пізнання й навчальної діяльності.

І.С.Якиманська пише, що навчання не є безстороннім пізнанням. Це суб’єктивно значуще пізнання світу, сповненого для учня особистісними смис-лами, цінностями, відношеннями, зафіксованими в його суб’єктивному досвіді. Зміст цього досвіду належить розкрити, максимально використати, збагатити науковим змістом і в разі потреби перетворити в ході освітньо процесу.
За І.С.Якиманською, „одиницями навчання” в особистісно орієнто­ва­ному освітньому процесі слід вважати особистісно значуще ставлення до навчального тексту, самостійність мислення та спосіб навчальної роботи, який створює і реалізує сам учень. Постійна активізація цих способів у ході навчання – основний шлях розвитку пізнавальних здібностей, умова їх прояву. Творцем способів є суб’єкт навчання – учень. Учитель їх „окультурює”, „опредмечує”, сприяє їх закріпленню і перетворенню в прийоми інтелектуальної діяльності.
Проектування особистісно орієнтованого навчання – особливий тип педагогічної діяльності, зміст та організаційне оформлення якого орієнтовано на врахування:
а) типу психічного розвитку учнів;
б) особистісних можливостей та особливостей педагога;
в) психологічно адекватного представлення учням специфіки предмета.
^Суперечності в педагогічних парадигмах масової і гуманістично
орієнтованої школи

Масова школа Гуманістично орієнтована школа
Цілі педагогічного процессу визначає педагог Учень сам чи разом з педагогом визначає педагогічні педагогічні цілі
Всі учні можуть і повинні одночасно засвоювати стандартний навчальний матеріал Учень має право на проектування змісту навчання і свій темп його засвоєння
Учень сам відповідає за свої успіхи та помилки, учитель, що виставляє оцінку – експерт Учень має право на успіх та помилку, свободу від контролю з боку вчителя, учитель – помічник
Учитель завжди правий, так як він володіє більшим життєвим досвідом Учень має право на власну думку і її захист
Учитель знає, якими якостями повинен володіти учень Учень має право на спонтанність розвитку


Індивідуально-особистісний підхід виходить із того, що кожна особистість унікальна, і головне завдання педагогічної роботи – формування її індивідуальності, створення умов для розвитку творчого потенціалу. Індивідуальність інтегрує всі соціально цінні властивості особистості, надає їй цілісності. Її становлення передбачає творчий пошук варіантів, адекватних її можливостям.
Зміни цінностей закономірно зумовлюють переосмислення основних освітніх процесів, що забезпечують їх реалізацію. У традиційній системі це:
навчання як озброєння учнів знаннями, вміннями та навичками;

розвиток основних психічних процесів – пам’яті, уваги, мислення;

виховання як формування особистості із заданими властивостями.А в особистісно орієнтованій системі основними освітніми процесами стають:
– особистісно-розвивальне навчання;
„окультурювання” суб’єктного досвіду учня; моральне виховання – розвиток моральних здібностей особистості;

педагогічна підтримка індивідуальності.

Становище учня в системі особистісних взаємин характеризується цілим рядом параметрів. Соціометричні експерименти дають змогу класифікувати становище учнів у класі, розділивши їх на 4 групи:

  • I. „Зірки” – учні, які отримали в результаті експерименту значно вище за середнє (в два і більше разів). число виборів своїми товаришами.
  • II. „Переважаючі” – учні, які отримали середню кількість виборів.
  • III. „Прийняті” – учні, що отримали кількість виборів, меншу за середню.
  • IV. „Зневажені” – учні, які не отримали жодного вибору.

У кожному класі, як правило, є представники всіх груп. Для практики важливий такий факт: у всіх вікових групах близько половини учнів класу перебувають в доброзичливому стані (перша і друга групи), та приблизно стільки ж – в недоброзичливому (третя і четверта групи). Як правило, представники перших двох груп мають кращі успіхи в навчанні. Та вчитель, який застосовує на своїх уроках принципи гуманної педагогіки, а саме особистісно орієнтоване навчання, буде намагатися створити сприятливі умови для кожної групи дітей.Наприклад, можна розробити різні види завдань на одну тему для учнів з різним рівнем знань. При вивченні німецької мови як другої іноземної застосовуються тестові форми вправ. Завдання для граматичної теми «Сильна, слабка та мішана відміни прикметників» можна представити у формі тестів різних видів складності: для більш підготовлених учнів та для більш слабких дітей. Для «прийнятих» та «зневажених» можна запропонувати більш легкі завдання з чіткою систематизацією.
Оберіть вірний варіант (Wählen Sie die richtige Variante):
Слабка відміна (Schwache Deklination)
1. Ich darf ___ Buch bis morgen lesen.
a) das neue
b) das neuen
c) dem neuen
2. Morgen wird Ursula mit ___ Schwester zu Hause bleiben.
a) der jüngeren
b) der jüngere
c) die jüngere
3. Morgen wird Ursula mit ___ Bruder zu Hause bleiben.
a) dem jüngere
b) der jüngeren
c) dem jüngeren
4. ___ Jacke gefällt mir.
a) Die dunkelblauen
b) Die dunkelblaue
c) Der dunkelblaue
5. ___ Mädchen sang im Saal.
a) Das schönen
b) Das schöne
c) Die schöne
Сильна відміна (Starke Deklination)
1. Das Konzert fand in ___ Saal statt.
a) großen
b) großem
c) großer
2. Erika hat heute ___ Blumen bekommen, weil sie ihren Geburtstag hat.
a) viel
b) vielen
c) viele
3. Wer kann ___ Fragen deutsch beantworten?
a) schwierige
b) schwierigen
c) schwieriger
4. ___ Kinder gingen in die Schule durch den Wald
a) Kleinen
b) Kleine
c) Klein
5. Das Fenster wurde durch ___ Wind geöffnet.
a) starker

b) starken
c) starkem
Мішана відміна (Gemischte Deklination)
1. Ich gebe dir ___ ___ Fotoapparat.
a) meinen modernen
b) meinen moderne
c) meine modernen
2. Nimm ___ ___ Wörterbuch mit.
a) dein altes
b) deines altes
c) deines alten
3. Herr von Hagen will pünktlich in ___ ___ Reisebüro sein.
a) seinem neuem
b) seinem neuen
c) seinen neuen
4. Helft ___ ___ Mitarbeiter!
a) ihrem neuen
b) ihren neuen
c) ihren neuem
5. Ich gehe heute mit ___ ___ Schwester ins Kino.
a) deine älteste
b) deiner ältester
c) deiner ältesten
Для «переважаючих» та «зірок» можна зробити більш важкий варіант тестових завдань, де всі вправи до правил перемішані, та треба самим визначити закінчення:
Оберіть вірний варіант (Wählen Sie die richtige Variante):
1. Sie hört eine Kassette mit … Musik
a) russische
b) russischer
c) russischem
2. Der … Mann arbeitet in unserem Büro.
a) junge
b) junger
c) jung
3. Mir fehlt mein … Wörterbuch
a) deutsche
b) deutsches
c) deutschem
4. Ich danke seinen … Freunden
a) besser
b) besserem
c) besseren
5. Unser kleiner Sohn hat heute zwei … Hunde mitgebracht.
a) schwarzen
b) schwarzer
c) schwarze
6. Ich habe heute einige … Termine
a) wichtige
b) wichtig
c) wichtigen
7. Welcher … Regisseur dreht diesen Film?
a) bekannter
b) bekannte
c) bekannten
8. Ihr … Bruder kümmert sich um ihre Eltern
a) älter
b) älte
c) älten
9. Ich will meinen … Nachbarinnen ein Käzchen schenken
a) netten
b) netter
c) nette
10. Jener … Gast spricht sehr gut Russisch
a) ausländischer
b) ausländische
c) ausländisch
Вставте закінчення прикметників (Setzen sie die Endungen der Adjektive ein):
1. Ein lustig… Kellner bringt uns schnell eine groß… Kanne mit schwarz… Kaffee und wunderschön… Eis in einem groß… Becher.
2. Ich schlafe in einem bequem… Bett unter warm… Decke.
3. Das kalt… Wasser läuft aus dem recht… Hahn, und aus dem ander… Hahn läuft warm… Wasser.
4. Herr Schuster zieht seinen wollen… dick… Pullover an, nimmt den schwarz… Regenschirm und geht mit dem groß… Hund auf die naß… Straße.
5. Legen Sie bitte ihre schwarz… Tasche auf jenes klein… Tischchen unter dem bunt… Bild an der recht… Wand.

Список використаних джерел

1.Балл Г.О. Гуманізація загальної та професійної освіти: суспільна актуальність і психолого-педагогічні орієнтири – неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.Я.Зязюна. – Київ: Видавництво "Віпол", 2000. – С. 134-157.

2.Теорія і методика гуманізації відносин старшокласників у позаурочній діяльності загальноосвітньої школи. – К., 1997. – С. 40-41.

3. Хьелл Л.Зиглер Д. Теории личности. – СПб: Питер-Ком, 1998.

4. Маслоу А. Психология бытия / Пер. с англ. – М.: "Рефл.-бук." – К.: "Ваклер", 1997. – С. 27.

5.Фейдимен Дисеймс, Фрейгер Роберт. Теория и практика личностно ориентированной психологии. – М., 1996. – С. 287.

6.Митна Л.М. Психология профессионального развития учителя. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. – С. 92.

7.Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. М., «Сентябрь, 1996. с.26.

8.Алексеев Н.И. Педагогические основы проектирования личностно-ориентированого обучения. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора педагогических наук. Екатеринбург, 1997.

9.www.studygerman.ru

10.www.de-online.ru

Робота над проектом "Здорове харчування"

/Files/images/PHOT0035.JPG

Введення країнознавчого матеріалу "Die Bundeslander des Deutschlands".

Засвоєння лексичного матеріалу до теми ""Wie spat ist es?"

/Files/images/PHOT0043.JPG

Вправи для закріплення лексичного матеріалу.

Кiлькiсть переглядiв: 271

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.